تقاضای ایمیل آکادمیک

کاربران محترم

به منظور دریافت ایمیل دانشگاهی واحد اهواز، لینک تصویری پایین صفحه را انتخاب کرده و فرم تقاضا را با دقت کافی به زبان انگلیسی تکمیل نموده و به ایمیل مندرج در فرم ارسال نموده و پس از بررسی و ایجاد، تاییدیه آن خدمتتان ارسال خواهد شد.


ویژگیها:

 1-   اعتبار این ایمیل محدودیت زمانی ندارد.

 2-   در صورت عدم استفاده از ایمیل سازمانی به مدت 3 ماه متوالی، ایمیل دانشگاهی شما از درجه اعتبار ساقط  شده و باطل میشود.

3-   حجم اختصاص یافته به Mailbox شما یکصد مگابایت پیش بینی شده و دسترسی به آن هم از طریق Web و هم با پروتکل POP3 و IMAP امکانپذیر می باشد.