ساختار معاونت


برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی به عنوان یک ابر دانشگاه سال‌هاست که در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه نیاز به ایجاد یک معاونت مستقل برنامه ریزی به شدت احساس می شد که در شرایط فعلی با تایید ریاست عالی دانشگاه و تصویب هیات امناء محترم در تاریخ 20/9/92 این امر به وقوع پیوست و تاسیس این معاونت حکایت از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده دانشگاه دارد و مدیریت مبتنی بر برنامه را به عنوان رویکردی جدید جهت دانشگاه رقابتی و فعال در حوزه علم و فناوری و پیشگام در عرصه بین الملل با ورود به دهه پنجم و با کارکردی متفاوت در دهه چهارم فعالیت دانشگاه، معرفی نموده است. لذا مقرر گردید با مدیریت های تحت پوشش که به تصویب کمیسیون دانمی هیات امنا رسیده است،فعالیت خود را آغاز نماید. معاونت برنامه‌ریزی دانشگاه به عنوان یکی ازمعاونت های دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای که معطوف به ماموریت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است ایجاد گردید.

با توجه به مجوز سازمان در خصوص راه اندازی معاونت برنامه ریزی در واحد های جامع دانشگاه آزاد اسلامی، در تاریخ آبان ماه 1393 این معاونت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز شروع به فعالیت نمود.

اولین معاون برنامه ریزی واحد، جناب آقای دکتر سروش زرین آبادی می باشند که ژیش از این عهده دار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوده اند.