اداره رتبه بندی و تعالی سازمانی

کارشناس مسئول: امین معرفاوی

هدف توسعه در همه سازمان‌ها بهبود و ارتقاء کیفیت با توجه به آرمان‌ها و ارزش‌های قابل قبول است. آموزش عالی منبع تولید دانش و ایده‌های نو است و بهبود کیفیت آموزش‌های دانشگاهی جزء مهم مدیریت آموزش عالی است. در سالهای اخیر مقایسه وضعیت علمی دانشگاه‌های مختلف در سطح ملی و جهانی تحت عنوان رتبه بندی دانشگاه‌ها انجام می‌شود. آشنایی با شاخص‌ها و روش‌های مختلف رتبه بندی و نحوه ارزشیابی آن‌ها در سطح بین المللی، به برنامه ریزی بهتر و ارتقاء رتبه دانشگاه کمک خواهد کرد.