معاون برنامه ریزی


دکتر سروش زرین آبادی
معاون برنامه ریزی
دکتری تخصصی مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

معرفی معاونت برنامه ریزی

برنامه ریزی یکی از وظایف مهم مدیریت است که مانند پلی زمان حال را به آینده مربوط می‌کند. برنامه ریزی در واقع به آن دسته از اقداماتی اطلاق می‌شود که مشتمل بر پیش بینی هدف‌ها و اقدامات لازم برای رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طریق تنظیم عملیات آینده است. هدف اساسی برنامه ریزی تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالی (انعطاف پذیر بودن) و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دست یابی به موفقیت‌های سازمانی است. برنامه ریزی، اهداف همه فعالیت‌ها و تلاشهای گروهی را تعیین می‌کند و نحوه دستیابی به آن اهداف را طرح ریزی می‌کند تا مدیران بتوانند تشخیص دهند که باید از چه ساختار سازمانی استفاده کنند و برای هر منصب چه نوع کارکنانی را با چه تخصصهایی به کار گیرند؛ کدام سبک هدایت و سرپرستی را مورد استفاده قرار دهد. بنابر این می‌توان گفت در واقع برنامه ریزی شالوده مدیریت است. قابل توجه اینکه فرایند برنامه ریزی ماهیتی پویا دارد. با توجه به تغییر میزان اطلاعات قابل دسترسی، تجدید نظر در برنامه‌های تنظیم شده امری بسیار منطقی است. به طوری که لازم است در مقاطع زمانی معین برنامه‌های قدیمی کنار نهاده شود و برنامه‌های جدیدی جایگزین آن گردد. به این ترتیب تغییر و اصلاح مستمر برنامه‌ها موجب پویایی و انعطاف پذیری فراگرد برنامه ریزی می‌شود.