اداره زیر ساخت و شبکه

رئیس اداره زیر ساخت و شبکه:
فرشاد غلامی


شماره تماس:
06133348420-4
داخلی 3493
نشانی محل کار: مجتمع شهید بهشتی- طبقه دوم- سالن اینترنت

کارشناس شبکه:
سیما بهرامی


شماره تماس:
06133348420-4
داخلی 3356
نشانی محل کار:مجتمع شهید بهشتی- طبقه دوم- سالن اینترنت