اداره سخت افزار و نرم افزار

رئیس اداره نرم افزار و سخت افزار:
هاشم اصلاحی


شماره تماس:
 
 
06134438996
نشانی محل کار: بلوار پاسداران- مجتمع پاسداران- طبقه سوم


کارشناس نرم افزار و برنامه نویس:
حسن قربان زاده


شماره تماس:
06134438996
 
 
داخلی 3375
نشانی محل کار: مجتمع شهید بهشتی- طبقه دوم

 
کارشناس سخت افزار:
بهروز عصاره


شماره تماس:
06133348420-4
 
 
داخلی 3493

نشانی محل کار: دانشکده پرستاریکارشناس سخت افزار :
علی اکبر احمدی


شماره تماس:
06133348420-4
 
 
داخلی 3420
نشانی محل کار: دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم